Wij verzoeken u eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke opleider voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht

Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier (PDF).

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier (PDF). Deze kunt u sturen naar:

Urmy Macnack, voorzitter CTT

Adres:

Latherusstraat 110-A2

1032 EG Amsterdam

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De voorzitter:

 • verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld
 • vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken
 • vraagt u eventueel om meer informatie
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten
 • bespreekt - als er een materieel of financieel belang is de klacht met de opleider
 • neemt een definitief standpunt in
 • informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt komt
 • zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie

Wat registreren wij van uw klacht?

De voorzitter houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klacht
 • een nadere omschrijving van uw klacht
 • de indieningdatum van uw klacht
 • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
 • de opleiding, cursus of training
 • de gevoerde correspondentie over de klacht
 • de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld) de datum en wijze van afhandeling van de klacht
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de secretaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, Monique Jongerius-Joras, psychiater en systeemtherapeut, en een secretaris, Hermine Klok . De beroepscommissie draagt zorg voor de kwaliteitsborging van ons aanbod.

U kunt uw bezwaar richten aan:

Beroepscommissie CTT

Latherusstraat 110-A2

1032 EG Amsterdam

De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u genformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor het CTT.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.