NIEUWE VOETSPOREN

Aanvang Nieuwe opleiding: 13 september 2019

potloden

Tweejarige Transculturele Systeem Opleiding: een door de NVRG erkende TTC212

Verantwoordelijke docenten:

F. Rhmaty

U.D. Macknack

C.M. Jessurun

M. Sandel

 

Uitgangspunten

Nieuwe Voetsporen is een door de beroepsvereniging NVRG erkende tweejarige systeemtherapie opleiding (TTC212), die bestaat uit een Basismodule van 132 uur en een Specialisatie van 80 uur. Het is een transculturele systeemtherapie opleiding, en ddie aansluit bij de steeds complexer en cultureel diverser wordende samenleving.

De deelnemers leren oog te hebben voor de historische en culturele context van het systeem van de cliënt en ontwikkelen competenties om voor elk soort cliënten een passend traject te vinden. Daarom wordt in deze systeemtherapie opleiding behalve aan de systeemtheorie en de diverse stromingen, ook aandacht besteed aan een antropologische benadering van de menselijke interacties en aan maatschappelijk relevante thema’s als migratie en multiculturaliteit.

Migranten maar ook andere gemarginaliseerde groepen krijgen niet altijd adequate therapeutische hulp. Nog steeds zien wij dat kinderen uit allochtone gezinnen vaker dan Nederlandse kinderen in het justitiële circuit terecht komen en daar ook zwaardere straffen krijgen (Koomen, 2006). Volwassen allochtone cliënten komen vaker in de sociale psychiatrie terecht en moeten ten onrechte genoegen nemen met begeleiding en medicamenteuze ondersteuning (Richter, 2006). Deze cliëntsystemen worden snel als afwijkend of onhandelbaar afgeschilderd omdat hun samenstelling, hun copingmechanismen en/of hun gedrag afwijkt van de standaard norm.

Wij willen in deze nieuwe systeemtherapie opleiding zowel cursisten met een niet puur Nederlandse achtergrond als cursisten die niet bij een migrantgroepering horen, een brede systemische opleiding bieden en hen vormen tot veelzijdige (gezins-) therapeuten die in diverse werksettingen juiste hulp kunnen bieden aan cliëntsystemen van welke achtergrond dan ook.

Daarom zal het accent liggen op het aantrekken van een zo divers mogelijk samengestelde groep van cursisten. De dynamiek en groeimogelijkheden voor een pluriforme hulpverlening wordt, zo leert de ervaring, ondersteund en gevoed door de dynamische processen die ontstaan door onderlinge verschillen in de cursisten. Zij worden zich al doende bewuster van allerlei diffuse groepsprocessen als uitsluiting en diskwalificatie, net zoals die ook in de samenleving en in de teams plaatsvinden.

De systeemtherapie opleiding leert de cursisten deze mechanismen te herkennen, te benoemen en om te zetten in een positieve inzet van verschillen, onder andere door gebruik te maken van uit de coachingswereld bekende methoden zoals een onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaars leerdoelen.

De systeemtherapie opleiding is opgezet vanuit universele begrippen wat betreft gezinnen en systemen. Dat wil zeggen dat de basiselementen en -overtuigingen die overal ter wereld voorkomen, de uitgangspunten van de lessen zijn. Vanuit deze gemeenschappelijke begrippen wordt steeds gekeken naar welke stroming in een bepaald kader het beste besproken kan worden

De basiselementen zijn:

Dyades

Triades

Grenzen en hiërarchie

Familie en gezinspatronen

Levensfasen

Diverse manieren waarop mensen zichzelf kunnen percipiëren

Overtuigingen

Uitsluiting

Religie

Dominantie

Racisme

Individualisme

Vanuit deze universele concepten wordt aandacht besteed aan het systemisch denken en de diverse stromingen binnen de gezinstherapie.

Transculturele Systeemtherapie
Uitgangspunten theorie
Universele begrippen
Systeemtheorie
Ondersteuning
Dyades
Triades
Levensfasen
Grenzen
Hiërarchie
Racisme / Discriminatie
Context
Systeem (groot)familie
Perspectieven:
Intergenerationeel
Ontwikkelings
Structureel
Strategisch-Cybernetisch
Narratief
Antropologie
 • Relatie zelf
 • Relatie de ander
 • Relatie natuur
 • Relatie tijd
Kennis van culturen
Wij- en Ik-systemen
Migratie
Uitwerking
Communicatie
 • Wazlawick
 • Verbaal
 • Non-verbaal
 
Driehoeken
Genogrammen
Levensfaseovergangen
Liminele fase
Systemische technieken
 • Invoegen
 • Meervoudige partijdigheid
 • Herstructureren
 • Positief labelen en herdefiniëren
 • Circulair / Contextueel interviewen
 • Wisselen van perspectief
 • Diversiteitsdenken
 • Flexibel opstellen
 • Groepsprocessen
 • Narratieve anamnese
Oog voor:
 • Macht van Gezagsdragers
 • Familiecontinuïteit
 • Beschermjassen
Interculturele competentie
 • Kennis eigen cultuur
 • Geen angst voor niet-weten
 • Proces prevaleert het doel
 • Verschillen belangrijker dan overeenkomsten
 • Aandacht voor machtsongelijkheid
 • Leren houden van verschillen
Persoonlijk is professioneel
Veilige ruimte creëren