Visie CTT Amsterdam

Het CTT Amsterdam is ontstaan vanuit de overtuiging dat in een samenleving die qua culturele samenstelling en diversiteit snel verandert, de opleiding en praktijkvoering van de hulpverlening moet meeveranderen. De komst van grote groepen mensen uit andere culturen stelt de vanzelfsprekendheden van de dominante cultuur, waarop onze hulpverlening is gestoeld, ter discussie. Onze multiculturele samenleving vraagt hulpverleners, artsen en therapeuten problemen vanuit een holistisch perspectief te kunnen bekijken, en cliënten ongeacht hun maatschappelijke, financiële, etnische of klasse achtergrond te helpen een passende oplossing voor hun problemen te vinden.

Het CTT Amsterdam ontwikkelt transculturele behandelmethodieken en transculturele opleidingen voor hulpverleners. Diversiteit in cultuur, klasse en gender is een integraal onderdeel binnen de CTT-opleidingen, bij het stellen van diagnoses en bij de behandeling van psychische en psychosociale problemen.

De systeemtheoretische uitgangspunten, gecombineerd met een antropologische kijk op de menselijke interacties, en oog krijgen voor maatschappelijke verschijnselen als uitsluiting en discriminatie, vormen samen het fundament van onze opleidingen voor therapeuten en van ons behandelaanbod.

 

Doel CTT Amsterdam

Het CTT Amsterdam stelt zich ten doel:

 • Transculturele therapie verder te ontwikkelen.
 • Migranten(gezinnen) en andere gemarginaliseerden, met psychische problemen die in verband staan met hun migratie of acculturatie, te behandelen en te ondersteunen.
 • De bewustwording en weerbaarheid van migrantenfamilies en andere gemarginaliseerden te vergroten.
 • De culturele competentie van hulpverleners te vergroten.
 • Nieuwe op diversiteit gerichte opleidingen te ontwikkelen en waar nodig het bestaande aanbod van opleidingen te herzien
 • Informatie te geven door middel van lezingen, workshops, trainingen, discussies en artikelen.

Outlook

CTT Amsterdam emerged from its members' firm conviction that in a society rapidly changing in terms of cultural composition and diversity, the practice of mental-health care and the training of professionals must change with it. The arrival of large groups of immigrants from other cultures means that the dominant culture on which mental-health care in the Netherlands is based, can no longer be taken for granted. Today's multicultural society requires care workers, doctors and therapists to be able to consider clients' problems from a holistic perspective, and to help in finding appropriate solutions to their problems whatever their social, financial, ethnic or class background.

CTT Amsterdam is active in developing transcultural treatment methods and transcultural trainings for care workers. Diversity in culture, social class and gender is the integrating focus within CTT's training courses, considered crucial in diagnostics and in the treatment of psychological and psycho-social problems.
Systemic principles, combined with an anthropological perspective on human interactions, and a keen awareness of societal phenomena such as discrimination and social exclusion, together form the basis of CTT's courses for psychotherapists and of the range of therapies that CTT offers.

The aims of CTT Amsterdam

CTT Amsterdam has the following objectives:

 • to continue developing transcultural therapies;
 • to treat and support individual immigrants or immigrant families and members of other marginalised communities suffering psychological problems relating to their migration or acculturation;
 • to boost the self-confidence and resilience of immigrants or immigrant families and members of other marginalised communities;
 • to increase transcultural competence in the caring professions;
 • to develop new training courses focusing on diversity, and where necessary to review the existing range of trainings;
 • to disseminate CTT's insights by means of presentations, workshops, training courses, debates and articles in journals.